Na sednici SO Čoka doneto više važnih odluka · Max Info

Na sednici SO Čoka doneto više važnih odluka

Usvojevim odredbama Zakona o porezima na imovinu na sednici SO Čoka propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne da najkasnije do 30. novembra tekuće godine, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za narednu godinu donesu i objave u službenom listu i zvaničnoj internet strani opštine – izjavio je posle 14. sednice SO Čoka predsednik Tibor Olaj.

ččč

On je za Naxi Max radio precizirao da se to odnosi na donetu odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za sledeću 2022. godinu na teritoriji opštine Čoka, odluku o visini poreske stope poreza na imovinu na prava nepokretnosti i odluku o visini stope amortizacije.

– Što se tiče prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Čoka, ona se utvrđuje na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine. Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti, koja se primenjuje za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu nije se menjala još od 2018. godine – rekao je Tibor Olaj.

Prema njegovim rečima, po pitanju utvrđene visine stope poreza na imovinu i visine stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu, slična je situacija, jer predložene stope se ne razlikuju od stopa koje se primenjuju poslednjih nekoliko godina unazad na teritoriji opštine Čoka. – Sve u semu, može se reći da po pitanju poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Čoka neće biti povećanja i praktično u poslednje četiri godine ovaj porez uopšte nije promenjen – naglasio je Tibor Olaj.

Na 14. sednici SO Čoka potvrđeno je i da je rešenjem građevinske inspekcije od 4. novembra ove godine zabranjeno opštini Čoka, kao imaocu prava na nepokretnosti u Sanadu, u ul. Svetozara Miletića br. 10, korišćenje zapuštenog, oštećenog, narušene stabilnosti i nebezbednog za upotrebu prizemnog objekta na pomenutoj adresi.

– Nakon obavljenog nadzora, građevinski inspektor je obeležio adekvatnom PVC trakom i znakom upozorenja na opasnost od obrušavanja deo zgrade koji preti padom i potencijalno ugrožava bezbednost slučajnih posetilaca i korisnika susedne parcele. U skladu sa rešenjem građevinskog inspektora i po predlogu Opštinskog veća, SO Čoka je donela odluku o uklanjanju predmetnog objekta u Sanadu – precizirao je predsednik opštinske skupštine.

Odlukom Skupštine nalaženo je Odeljenju zaurbanizam i građevinske poslove opštine Čoka da donese rešenje o rušenju predmetnog objekta po osnovu prethodno urađenog Projekta za uklanjanje objekta. Rok za te aktivnosti je šest meseci od dana donošenja ove odluke, s tim da će se radovi na uklanjanju objekta izvoditi u skladu sa pozitivno-pravnim propisima, uz kontrolu stručnog nadzora i uz sprovođenje mera zaštite života i zdravlja ljudi i mera za zaštitu susednih i okolnih objekata i infrastrukture.

Tibor Olaj je naglasio da je usvojenim Zakonom o budžetskom sistemu propisano da je lokalni organ uprave, nadležan za finansije, obavezan da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvšni organ lokalne vlasti, a obavezno u roku od 15 dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda, i da u roku od 15 dana po podnošenju izveštaja nadležni izvršni organ utvrđuje i dostavlja izveštaje skupštini lokalne vlasti.

– Shodno tome, Skupština opštine Čoka razmatrala je Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Čoka za period od 1. januara do 30. septembra 2021. godine i donela zaključak o davanju saglasnosti na taj dokument. Kada je reč o prihodima i primanjima za sve izvore budžeta za devetomesečni period ostvarena su sredstva u iznosu od 385 miliona dinara, što je u procentima 70 odsto u odnosu na planiranu veličinu za celu 2021. godinu. Ukupni rashodi i izdaci za izveštajni period iznose blizu 306 miliona dinara, što znači da je budžetski suficit konsolidovanog bužeta opštine Čoka 79 miliona dinara – istakao je predsednik SO Čoka.

Tibor Olaj je dodao da je bitno napomenuti i da su ostvarena i doznačena sredstva od APV za rekonstrukciju kolovoza u ulici Školska u Jazovo u iznosu od blizu 13 miliona dinara i za rekonstrukciju kolovoza u ulici Vinogradska u Čoki u iznosu od 15,3 milona dinara. Postupak za izbor najpovoljnijih ponuđača je sproveden i uskoro se može očekivati zaključenje ugovora za izvođenje radova.

Skupština opštine Čoka je na pomenutoj 14. sednici razrešila jednog člana Nadzornog odbora JKP “Čoka”, zbog podnete ostavke, i na to mesto imenovala drugu osobu. Mandat novoizabranom trajaće do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora, tj. do 30. decembra 2024. godine. Takođe, data je saglasnost na izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP “Čoka” i Regionalne deponije iz Subotice za devetomesečni period 2021. godine, kao i na drugu izmenu Programa poslovanja i prvu izmenu Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2021. godini.

Podelite vest sa prijateljima