Sednica Štaba za vanredne situacije opštine Čoka · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 1°C

Sednica Štaba za vanredne situacije opštine Čoka

Štab za vanredne situacije opštine Čoka, u cilju obezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva, donosi 23.marta 2020. godine

O D L U K U

o sprovođenju mera na zaštiti stanovništva od širenja epidemije COVID -19 na teritoriji opštine Čoka

stab


I
Poslodavcima se nalaže da proces rada organizuju tako da svi koji to mogu rade od kuće. Ukoliko rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako da se strogo poštuju sve higijensko-tehničke mere za sprečavanje širenja zaraze (korišćenje zaštitnih maski, rukavica, ograničen broj ljudi u prostoriji) u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.
Svi poslodavci, čiji je osnivač Opština Čoka, dužni su da poštuju zabranu rada sa strankama, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije.
II
Nalaže se građanima striktno postupanje i poštovanje naredbi, odluka i preporuka Vlade Republike Srbije i ministarstava, pre svega Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije i svih drugih akata nadležnih organa u cilju sprečavanja širenja epidemije COVID-19.
III
Zabranjuje se rad i okupljanje svih udruženja građana, sportskih udruženja, sportskih klubova.
IV
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga nastavljaju da obavljaju uz primenu posebne mere zaštite zaposlenih i korisnika usluga – koja podrazumeva da se serviranje i posluživanje hrane i pića gostima ne može vršiti neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom, bez obzira na to: da li gosti bivaju posluženi za stolom ili se sami poslužuju izloženim jelima i pićima; da li gosti obeduju pripremljene obroke u objektu tj. u restoranima, kafeterijama, restoranima brze hrane i pića, restoranima i barovima povezanim sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice, restoranima, menzama i kantinama u kojima se u organizaciji poslodavca poslužuju zaposleni ili u bilo kom drugom objektu i bašti u kojoj se ta usluga pruža; da li se gostima poslužuje ketering – ako se posluživanje vrši neposredno korisniku usluge; da li gosti konzumiraju piće u barovima, kafanama, kafićima, pivnicama, tavernama, vinarijama, diskotekama, klubovima, splavovima, kladionicama, koktel salama ili u bilo kom drugom objektu i bašti u kojoj se ta usluga pruža.
Pravna lica i preduzetnici iz prethodnog stava, mogu nastaviti da pružaju usluge posluživanja hrane i pića uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge bez ulaska lica kojima se pruža usluga u objekte.
Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u delatnostima i na način iz stava 1. i 2. dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Nalaže se taksi prevoznicima na teritoriji opštine da prilikom obavljanja delatnosti nose zaštitne maske i rukavice i da vrše dezinfekciju vozila.
VI
Zabranjuje se rad kladionica i teretana. Frizerski i kozmetički saloni imaju obavezu da postupaju prema preporukama nadležnih organa koje su dobili s tim što osoblje obavezno nosi rukavice i zaštitne maske, uz redovnu dezinfekciju podova i pultova, a dezinfekcija obuće se vrši na ulazu u objekat.
VII
Javno komunalno preduzeće “Čoka“ redovno obavlja poslove vodosnabdevanja, čistoće, održavanje javnih površina i zelenila i pogrebne službe, a direktoru se nalaže da obezbedi maske, rukavice i dezinfekciona sredstva za zaposlene. Nalaže se direktoru da zaposleni na administrativnim poslovima obavljaju poslove prema minimumu koji obezbeđuje proces rada.
Nalaže se JKP „Čoka“ dezinfekcija parking prostora i pešačkih staza u centru Čoke, kao i centrima naseljenih mesta opštine, kao i drugih javnih površina po potrebi.
VIII
Zabranjuje se rad pijaca na teritoriji opštine Čoka.

IX
Zabranjuje se upotreba dečijih igrališta.Zabranjuje se kretanje u svim parkovima i javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport.
X
Sahranjivanje građana će se vršiti u krugu najbliže rodbine. Opela i izjavljivanje saučešća su dozvoljeni samo na otvorenom prostoru odnosno ispred kapele u što kraćem vremenskom periodu bez fizičkog kontakta. Na ulasku u kapelu potrebno je obavezno obezbediti sredstva za dezinfekciju ruku.
XI
Zabranjuje se održavanje proslava (svadbe, rođendani, krštenja i slično) sa više lica od broja lica predviđenih uredbom Vlade RS.
XII
Naređuje se komunalnom inspektoru da vrši kontrolu sprovođenje ove odluke, posebno u delu rada ugostiteljskih objekata i objekata u javnoj svojini opštine Čoka i da o tome obaveštava komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Čoka.
XIII
U slučaju da se odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministarstava pitanja iz ove odluke urede na drugi način, primenjivaće se akti pomenutih organa kao akti više pravne snage.
XIV
Sve predložene mere suspenduju delove akata donetih od strane nadležnih organa opštine koji nisu u saglasnosti sa ovom odlukom do dana ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.
XV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom listu opštine Čoka“, na internet stranici opštine Čoka i na „Radio Maks“ Čoka i važi do donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u Republici Srbiji.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka Štaba za vanredne situacije, od 20.3.2020. godine.
Republika Srbija – AP Vojvodina
Skupština opštine Čoka
Štab za vanredne situacije opštine Čoka
Broj:VI 87-1/2020– 19/1
Dana: 23.03.2020.god.

Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije


Stana Đember

Podelite vest sa prijateljima